Razvoj pojedinca i zajednice

Zašto: Učenje osnivača organizacije Adolfa Kolpinga svoj temelj ima u podsticanju ličnog razvoja pojedinca, kao osnovnog pokretača promena u društvu. Vodeći se ovim postulatima, Kolping Srbije realizuje niz edukativnih aktivnosti kao sto su seminari, konferencije, studijska putovanja i obuke koje su od značaja za lokalnu zajednicu.

Kako: Edukativna komponenta u Kolpingu se zasniva na metodologiji celoživotnog učenja, koja promoviše kontinuirano unapređivanje i podsticanje razvoja individualnih potencijala. Edukativne aktivnosti se koncipiraju uvažavajući specifične veštine, znanja i iskustva učesnika/ca, koje predstavljaju opredeljujući factor, kako bi se obezbedio proces iskustvenog učenja i program prilagodio različitim ciljnim grupama, kao i različitim stilovima učenja.

Šta: Edukativne aktivnosti se sprovode kako u lokalnim zajednicama, tako i na međunarodnom nivou, a usmerene su ka:

  • Osnaživanju pojedinaca/ki kroz jačanje ličnih kapaciteta putem obuka za razvoj specifičnih veština;
  • Jačanju kapaciteta lokalnih zajednica kroz društveno odgovorne inicijative, međusektorsko povezivanje i stvaranje partnerstava;
  • Podizanju zagovaračkih kapaciteta ciljne grupe u cilju pokretanja društvenih promena i podizanja stepena odgovornosti svih društvenih aktera.

Gde: Edukativne aktivnosti se realizuju kroz rad centara, koji se nalaze u Novom Sadu i Sajanu, a deluju u regionima Banata i Bačke. Edukativni centri imaju značajnu ulogu u lokalnim zajednicama, jer predstavljaju odgovor na rastuće potrebe društva za kvalitetnim i kontinuiranim edukativnim programima.

Publikacije:

U okviru edukativne komponente projekta koji realizuje Kolping Društvo Srbije, razvijen je priručnik “Principi celoživotnog učenja u NVO obrazovnim programima” u cilju promovisanja vrednosti celoživotnog učenja u okviru neformalnog obrazovanja i primene njegovih principa u edukativnim aktivnostima nevladinog sektora. Priručnik je razvijen u saradnji sa Kolping Poljska. Dostupan je na srpskom i na engleskom jeziku, putem sledećih linkova:

Principi celoživotnog učenja u NVO obrazovnim programima

Principles of Lifelong learning in NGO educational programs

Vitaplan kućna nega i klub za stare

Zašto: Kolping društvo Srbije je okrenuto ka potrebama ugroženih grupa i izgradnji odgovornijeg društva. Naš cilj je unapređenje kvaliteta života starih i razvoj humanog odnosa prema starijim sugradjanima i članovima njihove porodice.

Kako: U okviru svog rada nastojimo da pružimo podršku pojedincu, njegovoj porodici, kao i da zagovaramo promene u širim društvenim krugovima. Vitaplan kroz kućnu negu odgovara na potrebe starih koje uključuju zdravstvenu negu i socijalnu zaštitu. Kroz klupske aktivnosti podstiče se duža integracija starijih u zajednici, održavanje fizičke i mentalne kondicije i utiče se na njihov zadovoljniji i sadržajniji život.

Šta: Podrška najstarijim članovima društva uključuje dva procesa:

  • Kućna nega – Podrska kad je najpotrebnije. Vitaplan je profesionalna i licencirana pomoć u kući i kućna nega, koja deluje u obliku socijalnog preduzetništva. Naše usluge obuhvataju kompletnu negu pokretnih i polupokretnih lica, pomoć u domaćinstvu, pratnju kod lekara, obezbeđivanje ortopedskih pomagala, ali i edukaciju i podršku članovima porodice i/ili domaćinstva.
  • Klub za odrasla i stara lica – Rastemo tokom celog zivota. Klub za odrasla i stara lica “Vitaplan” nudi mogućnost starijim sugrađanima da svoju starost provedu aktivno, kroz zadovoljavanje socijalnih, kulturnih i zdravstvenih potreba. Svakodnevna neformalna druženja, čitanje dnevne štampe, igranje društvenih igara, posete kulturnim dešavanjima, kao i zdravstvena predavanja i pregledi doprinose osećaju zajedništva između članova i unapređenju kvaliteta života starih.

Gde: Vitaplan kućna nega i pomoć u kući se pruža na području Novog Sada i prigradskih naselja. Klub za stara i odrasla lica se takođe nalazi u Novom Sadu, u ulici Lukijana Mušickog 9.

OSNAŽIVANJE ŽENA

Zašto: U svoje vreme Adolf Kolping je bio usmeren ka pružanju edukativne i društvene podrške onima sa manje mogućnosti, moći i resursa.

Danas, žene (naročito žene u ruralnim sredinama), imaju potrebu za sistemskom podrškom u razvoju svojih snaga, inovativnosti, srčanosti i dostizanju ravnopravnosti.

Kako: Kolping Društvo Srbije nastoji da kroz svoj rad utiče na podizanje kvaliteta života žena, sa akcentom na njihovom ekonomskom i socijalnom jačanju u ruralnim sredinama. Kroz svoje edukativne i finansijske programe, Kolping pruža resurse od presudnog značaja za pokretanje i razvoj ženskog preduzetništva.

Šta: Program ekonomskog osnaživanja žena se realizuje kroz:

  • Edukacije koje obuhvataju različite forme predavanja i razmene znanja o preduzetništvu i drugim formama zapošljavanja
  • Finansijsku podršku koja se sastoji u beskamantnim zajmovima prilagođenim preduzetnicama u cilju razvoja proizvodnje i usluga
  • Javno zagovaranje, jer je ekonomsko osnaživanje žena značajno za društvo u celini. Stoga, iskustva, ideje i dostignuća koristimo za razvoj priručnika i preporuka u cilju postizanja rodne ravnopravnosti

Gde: Program ekonomskog osnaživanja žena se realizuje u celoj Srbiji, sa naglaskom na ruralne sredine u Vojvodini.

Publikacije: U okviru programa “Osnaživanje žena” koji realizuje Kolping Društvo Srbije, izrađeno je istraživanje “Položaj preduzetnica u Srbiji” sa ciljem ispitivanja vidova podrške za preduzetnice, preduzetničkom potencijalu, pristupima informacijama i edukacijama. U istraživanju je učestvovalo 300 ispitanica sa područja Srbije koje imaju od 19 do 70 godina a bave se pružanjem usluga, zanatstvom, proizvodnjom i trgovinom. Istraživanje je sprovedeno u junu 2020. godine stoga je pored navedenog ispitan i uticaj pandemije COVID-19 na poslovne aktivnosti ispitivanih žena. Nalazi istraživanja i preporuke dostupne su na sledećem linku:

Položaj preduzetnica u Srbiji – KDS

UČENJE ZALAGANJEM U ZAJEDNICI

Zašto: Kolping društvo Srbije je usmereno ka razvoju pojedinca kao pokretača društvenih promena. Učenje zalaganjem u zajednici promoviše razvoj empatije i aktivizma kod dece i mladih, jačajući njihove kapacitete za društvenu odgovornost.

Kako: Osnovni cilj projekta “Učenje zalaganjem u zajednici” je, da kroz uspostavljanje veza između nastavnog gradiva i društveno korisnog angažovanja učenika u lokalnim sredinama, omogući učenicima da prodube svoje znanje, steknu određene praktične veštine i razviju osećaj društvene odgovornosti, negujući aktivno učešće u socio-političkom životu svoje zajednice.

Šta: Program učenja zalaganjem u zajednici se u svakoj školi realizuje na jedinstven način, u dve etape:

  • Učenici/e, u saradnji sa svojim profesorima/cama, imaju zadatak da identifikuju određeni problem u svojim sredinama i osmisle i sprovedu lokalnu akciju koja će doprineti rešavanju tog problema. Učestvujući u procesu odabira problema kojim žele da se bave, povećava se motivacija mladih i njihova želja da naučeno u učionici prenesu u “stvaran svet”.
  • Sprovodeći svoje akcije, učenici/e pomažu osobama sa invaliditetom, deci bez roditeljskog staranja, starima, beskućnicima, nezaposlenim mladima, drugim učenicima, životinjama, pomažu u konzervaciji prirode, očuvanju životne sredine, restauraciji svojih škola, itd.

Gde: Projekat se realizuje u partnerstvu sa 18 škola sa teritorije cele Srbije, od Pirota na istoku, Niša na Jugu i Užica na zapadu, pa sve do Subotice, Sombora i Kikinde na severu Srbije.

Publikacije: Učenje zalaganjem u zajednici je inovativna pedagoška metodologija koja povezuje akademsko učenje sa društveno-korisnim radom u lokalnoj zajednici. Cilj metodologije jeste osvešćivanje dece i mladih o važnosti aktivnog učestvovanja u rešavanju problema lokalne zajednice.

Priručnik o metodologiji Učenja zalaganjem u zajednici možete preuzeti na linku – Učenje zalaganjem u lokalnoj zajednici – priručnik.

Brošuru o metodologiji Učenja zalaganjem u zajednici možete pogledati Učenje zalaganjem brošura.